Vedtekter

Vedtekter for Eidskog birøkterlag

Første gang vedtatt på stiftelsesmøtet 13. februar 1941.
Sist revidert på årsmøtet 03.12.18

 1. Formål
  Eidskog birøkterlag skal:
  – ivareta medlemmenes interesser
  – arbeide for å fremme birøkt som næring og hobby
  – drive informasjon om honning og honningprodukter
  – være medlem i Norges birøkterlag
 2. Medlemskap
  Alle som vil støtte og arbeide for lagets formål, kan bli medlemmer ved å betale årskontingenten, som fastsettes av årsmøtet. Ordinære medlemmer har fullt medlemskap og står tilsluttet Norges birøkterlag. Støtte medlemmer er bare medlemmer av lokallaget og betaler en lavere kontingent. Støtte medlemmer kan ikke representere laget på møter i Norges birøkterlag eller Hedmark birøkterlag.
 3. Årsmøte
  Årsmøtet er lagets høyeste organ, og skal holdes innen desember.
  Årsmøte
  – styres av lederen inntil ordstyrer(e) er valgt
  – velger ordstyrer og referenter
  – behandler årsmelding og regnskap.
  – behandler Budsjett med kontingent og arbeidsplan
  – velger leder for ett år
  – velger ett eller to styremedlemmer for to år.
  – velger to varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år.
  – velger revisor
  – tidligere medlemmer av styre trer inn i valgkomite for 2 år, 1 en er på valg hvert år.
  – velger utsendinger til fylkes- og landsmøter.
  – utnevner æresmedlemmer.
  Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ønsker det.
 4. Styre
  Et lokalt birøkterlag ledes av et styre på tre eller fem medlemmer valgt av årsmøtet.
  Leder velges særskilt for ett år om gangen.De øvrige styremedlemmene velges for to år slik at skiftevis en eller to er på valg hvert år. Årsmøtet skal også velge to varamedlemmer i nummerrekkefølge hvert år. Valget av styremedlemmer kan foregå skriftlig om noen forlanger det. Styre konstituerer seg sjøl. Styret holder møte når lederen finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever det.
  Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens, eller i hans fravær nestlederens stemme avgjørende.
 5. Vedtektsendringer
  Forslag til endring av vedtektene sendes styret senest 3 uker før årsmøtet.
  Forslag til endring av vedtekter sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet. Gyldig vedtak krever minst 2/3 flertall.
 6. Oppløsning
  Skulle det lokale birøkterlaget bli oppløst, skal eventuelle midler settes på et eget fond som forvaltes av fylkesbirøkterlaget. Blir det dannet et nytt lokalt birøkterlag innen fem år, tilfaller midlene det nye laget. Hvis ikke tilfaller midlene fylkesbirøkterlaget. Oppløsning av laget kan skje ved 3/4 flertall på årsmøtet.